Metacon_LR
Metacon_LR

Personvernerklæring

Metacon sin behandling av Personopplysninger

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Metacon AS samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi overordnet informasjon om vår behandling av disse opplysningene. Metacon AS (Org. Nr. 994 925 954 MVA) ved Daglig Leder er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. For å bedre beskytte ditt personvern, tilgjengeliggjør vi denne personvernerklæringen som forklarer vår informasjonsinnsamling og behandlingsrutiner, samt valgene du kan ta om hvordan dine personopplysninger blir innsamlet og brukt.

Denne personvernerklæringen styrer behandlingen av dine personopplysninger som blir brukt i vår markedsføring og på våre nettsider www.metacon.no


Forklaringer

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, e-postadresse, IP-adresse, bilde, adferdsmønster, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Behandling er all behandling av personopplysninger og enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.


Hva brukes personopplysningene til

Avhengig av hvordan du velger å bruke våre produkter og tjenester, benytter vi personopplysninger til forskjellige formål. Dette kan være informasjon om produkter og tjenester. Personopplysninger brukes til:
 • Behandle kundedata og samhandling i saksbehandling og arkiv.
 • E-post og telefon.
 • Prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektering.
 • Kalkulasjon og tilbud.
 • Økonomisystem.

Saksbehandling og Arkiv (ERP), Kundedata og Økonomisystem bruker Metacon egne servere og økonomisystem. Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet.

Dette er opplysninger som selskapsnavn, kontaktperson, adresse, telefonnummer, e-postadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen/behandlingen.

E-post og Telefon benyttes som en del av det daglige arbeidet for å tilby våre produkter ogtjenester. Daglig Leder har ansvaret for behandlingen av personopplysninger i dennesammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutvekslingsom skjer som en del av driften journalføres (saksbehandling og arkiv).

Metacon’s medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Prosjektering og prosjektstyring bruker Metacon Saksbehandling og Arkiv (ERP) for arbeid med planleggingsprosesser, herunder prosjektledelse, prosjektstyring, prosjektering etc.

Kalkulasjon og Tilbud bruker Metacon Saksbehandling og Arkiv for å tilby relevante tjenester og produkter.


Behandlingsgrunnlag

Tilby våre produkter og tjenester, Kalkulasjon og tilbud Samtykke, jf. GDPR art. 6 nr. 1 a. Dersom samtykke ikke er innhentet, er grunnlaget berettiget interesse etter art. 6 nr. 1 f.

Våre berettigede interesser er å kunne tilby relevante produkter og tjenester, og dermed få mersalg og økonomisk inntjening.

Behandle kundedata og samhandling i Saksbehandling og Arkiv
Dette formålet innebærer lagring/oppbevaring i Saksbehandling og Arkiv, som er en forlengelse av å tilby produkter og tjenester og sende relevant informasjon.

Vi viser til de relevante behandlingsgrunnlagene over under disse formålene, som kommer til anvendelse på lagring/oppbevaring for å ivareta de aktuelle formål.

Økonomisystem
I vårt økonomisystem skjer behandlingen av personopplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser, jf. GDPR. art. 6 nr. 1 c. Vi oppfyller krav i skattebetalingsloven, regnskapsloven og bokføringsloven, samt medfølgende forskrifter.

Underformål her er altså å budsjetter og føre regnskap i tråd med de ovennevnte lover, samt betale korrekt skatt. I tillegg har vi en berettiget interesse av å sikre oppfølging, inndrivelse og kontroll av krav og fordringer, i medhold av GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.

Garanti og reklamasjonsbehandling, Inngåelse og oppfyllelse av kontrakter og garantier. Profesjonelle kunders opplysninger behandles i medhold av berettigede interesser etter art. 6 nr. 1 f. De berettigede interesser er å sikre nok opplysninger for å inngå avtale, gjennomføre salg og oppfylle krav ved levering av varer og tjenester, herunder sikre garantier og følge opp reklamasjoner. Dette er igjen utfra interessen av å sikre Metacon sitt omdømme.

For behandling som er nødvendig for å inndrive krav både fra profesjonelle kunder, er grunnlaget berettigede interesser etter art. 6 nr. 1 f. Den berettigede interessen er å få rettmessig vederlag.

Behandling i forbindelse med signering av avtaler går under dette formål.

Sende relevant informasjon via Nyhetsbrev
Samtykke, jf. GDPR art. 6 nr. 1 a. Dersom samtykke ikke er innhentet, er grunnlaget berettiget interesse etter art. 6 nr. 1 f. Vår berettigede interesse er å informere og markedsføre våre varer, tjenester og øvrige aktiviteter.

Benytte og analysere informasjon fra informasjonskapsler
Vi benytter og analyserer informasjon fra cookies i samsvar med ekomloven § 2-7b. Dette innebærer at grunnlag for å benytte/lagre cookies er samtykke som du gir gjennom innstilling i nettleser.

For den videre bruk til analysering, er grunnlaget berettigede interesser etter art. 6 nr. 1 f. Metacon har en berettiget interesse i å analysere hvem som benytter nettsidesiden og hvordan den benyttes, slik at det kan utformes mer treffsikker informasjon og gjøres endringer på nettsiden som forenkler bruken av den.


Hvilke personopplysninger behandles

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre produkter og tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, og hvilke opplysninger vi har hentet, har vi disse opplysningene om deg: Navn, Selskaps/Firmanavn, Prosjekt, Adresse, Fakturaadresse, Telefonnummer, E-Post og historikk.


Vi samler inn opplysninger fra:

Statistikk
Metacon samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende fra Nettsidene. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Nettside Skjemaer
Nettsidene bruker forskjellige skjemaer som registrerer forskjellige opplysninger avhengig av hvilken informasjon brukeren ønsker å få om våre produkter og tjenester. Informasjonskapsler: Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Nettsidene samler inn data til følgende systemer:
 • Destinet CMS. Statistikk, sider besøkt, nedlastede dokumenter, brukeranskaffelse.
 • Google Analytics. Statistikk, brukeranskaffelse, adferd og målgrupper (segmenter).

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å bruke Nettstedets skjemaer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.


Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Metacon bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne.

Nettsider
Leonberg Reklamebyrå AS er Metacons databehandler og leverandør for utvikling og vedlikehold av Nettsidene. Destino er underleverandør for Leonberg for utvikling, drift og vedlikehold av Destinet CMS programvare.

En egen databehandleravtale mellom Metacon og Leonberg regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstedene lagres på egne servere som driftes av Destino. Det er kun Leonberg og Destino som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Saksbehandling og Arkiv (ERP)
Saksbehandling og Arkiv, behandles eller deles data med leverandører som blir våre databehandlere f.eks. Visma Global, leverandør av Økonomisystem. Leverandører av Metacon ERP systemer regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.


Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer personopplysninger, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:
 • Skjema lagrer din informasjon på våre nettsider opptil 60 dager. Skjemaopplysninger delesmed arkiv og saksbehandling for å oppnå formålet.
 • Arkiv- og saksbehandlingssystemet lagrer relevante opplysninger for å oppfylle avtaler, ogfor å ivareta reklamasjons- og garantiperioder.
 • E-post og telefon gjennomgås årlig hvor nødvendige opplysninger lagres eller overføres tilSaksbehandling- og Arkiv.
 • Økonomisystem, har utarbeidet rutiner jfr. bokføringsloven/regnskapsloven.
 • Google Analytics lagrer informasjon om IP-adresse i 26 mnd.


Dine rettigheter

Alle som spør har rett til grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Metacon har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

De som er registrert i et av Metacon sine systemer, har rett på innsyn i egne opplysninger. Du kan ha rett til å be oss om å:
 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.
Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter Metacon slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.


Internkontroll - Avvik, analyse av avvik og tiltak

Dersom behandlingen av personopplysninger skyldes brudd på datasikkerheten, meldes dette til Datatilsynet innen gitt frist. Hvis det ikke er mulig å avdekke omfanget innen gitt frist, sendes avviksmelding trinnvis til Datatilsynet.

Metacon har eget kartleggingsskjema som oppsummerer brudd eller avvik som beskriver system, kategori og hva slag opplysninger som er berørt.

Utfyller av skjemaet skal gi beskjed til daglig leder om brudd eller avvik. Ansvarlig mottaker skal vurdere om det skal iverksettes umiddelbare tiltak. Deretter skal vedkommende beskrive hvilke konsekvenser av bruddet eller avviket, synliggjøre tiltakene og begrense konsekvensene.


Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.


Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt, kan du benytte
Telefon: 69 22 44 11
E-post: firmapost@metacon.no

Metacon AS

Åpningstider:
Man-fre: 08.00 - 15.30